Counseling for the Poor


Sanggunian sa Maralita
(Counseling for the Poor)
by: Nilo E. Tanalega, S.J.
Teodulo P. Gonzales, S.J.

Mga Nilalaman:

Pambungad
Pangunahing Salita
Oryentasyon
Kabanata I - Pagkatao ng Sinasanggunian
Kabanata II - Pag-aalaga Bilang Pastol
- Sanggunian Bilang Pag-aalaga
- Kasanayang sa Sangguniang Nakatuon sa Tao
Kabanata III - Mga Katangiang Sikolohikal ng Maralita
- Mga Karaniwang Isyu ng Maralita
Kabanata IV - Maikling Estratehikong Pamamaraan
Kabanata V - Pagtulong sa Indibidwal sa Pananaw ng Sistemang Ginagalawan
Kabanata VI - Sanggunian para sa Mag-asawa
Kabanata VII - Sanggunian para sa Pamilya
Kabanata VIII - Pagbubuo

 Posted by Hello

Family Ministry


Family Ministry:
Perspective, Scope and Skills (Revised and Enriched)
By: Nilo Tanalega, S.J. , D. Min.
Copyright 1994

Table of Contents:
Part I Overview, Dynamics and Assessment
1. Overview of Family Ministry Seminar
2. Person of the Family Minister
3. Basic Skills for the Family Minister
4. The Family as Seat of Power and Connections
5. The Family- Emotional Wellspring and Trap
6. Assessment of Family Dynamics
7. Family Audit

Part II Skills and Planning
8. The Power of Family History
9. Intentional Family Method and Human Potentials--- the horse behind the cart
10. First Key to Family Wellness: Premarital Preparedness
11. Marital Accord- the Other Key to Wellness
12. The Family (Life Minister)
Addendum: The Family Ministry Team Training (FMTT)

Part III Today's Perspective on Family Ministry

13. Family Ministry Revisited
14. Reflection on Family Ministry

Part IV Appendices
15. Sample Format for the Family Ministry Seminar (FMS)
16. Alternate FMS Format
17. Sample Format for the Family Ministry Team Training (FMTT)
18. Ugat Foundation Programs
 Posted by Hello

Counseling Filipinos Briefly


Counseling Filipinos�. Briefly
By Nilo Tanalega , SJ. Min
Copyright 2004

Part I: For the Individual Filipino

Chapter One: I like Virgil
Chapter Two: Understanding the Filipino�s Quest to Better the Self
Chapter Three: Counseling Filipinos
Chapter Four: The Other Route
Chapter Five: Salient Aspects in Counseling Filipinos
Chapter Six: What�s Available for Formulation of a Counseling Model
Chapter Seven: The Constructed Model
Chapter Eight: Enhancing the Model: Filipino values and concepts we can appeal to in
counseling, especially in the Pastoral Context
Chapter Nine: The Person of the Brief Counselor for Filipinos

Part II: Dealing with Filipinos in their Relationships

Chapter One: Types and Dynamics of Relationships
Chapter Two: Pinoy Social Dynamics
Chapter Three: Dealing with Existing Conflicts in Group Setting
Chapter Four: Confrontation and the Filipino

Part III: More Brief Counseling Models for Filipinos

Chapter One: Making Sense of Solution-Focused Brief Therapy Model
Chapter Two: Ober da Bakod Counseling
Chapter Three: Use of Gestalt Therapy with the Filipino  Posted by Hello